Vad är egentligen värdefull Intellectual Property?

Det talas idag mycket om att företags IP (Intellectual Property) ska skapa värde för företaget. Både patentbyråer och advokatbyråer talar om ett ”inneboende värde” i IP som behöver aktiveras. Ibland är det sant, men ofta stämmer det inte. IP kan faktiskt vara helt värdelöst i sig. I många fall skapas värdefull IP inte förrän i mötet med marknaden. Vi reder ut begreppen.

Intellectual Property är fortfarande ett relativt outforskat område för att styra ett företags konkurrenssituation – och därigenom innebära ett värde för företaget. Konkurrensen företag emellan ökar stadigt och har accelererat på grund av en rad olika faktorer – främst genom skiftet av värdet i företagen från produkt till idé. En annan faktor är ökad konkurrens till följd av internationaliseringen i handel med varor och tjänster.

Värt att notera är att IP på inga sätt är ett outforskat rättsligt fenomen. Inom rättsområdet Intellectual Property rinner avhandlingar ut ur universitetssystemen. Det som ännu inte tagit fart är hur vi tillämpar Intellectual Property när vi gör affärer och skapar värden i bolag. Enligt IPQ:s mätningar så linjerar enbart 35%* av de tillfrågade företagen sin process för Intellectual Property med sina innovationsprocesser.

Samarbete och linjering mellan ett företags olika processer och avdelningar är nyckeln till att kunna skapa värdefull Intellectual Property – på riktigt. Det finns också två missuppfattningar som försvårar värderingen av din IP.

  1. Missuppfattningen att uppfinning och innovation är samma sak.
  2. Missuppfattningen att specialistkompetens kan hantera komplexa samband.

Skillnaden mellan uppfinning och innovation

Generellt används begreppet uppfinning för något inom den tekniska ämnessfären. Juridiken har för patenträtten en specifik definition av begreppet uppfinning där den tekniska ämnessfären är central. Det finns naturligtvis ingen skyldighet för allmänheten att acceptera en definition där tekniken spelar en avgörande roll. Skulle du däremot fråga din omgivning så skulle de med stor sannolikhet koppla ihop uppfinning med just teknik. Det är ju egentligen inte heller fel på något sätt. Samhällets utveckling har baserats väldigt mycket på våra ingenjörers förmåga att föra tekniken vidare.

Mindre uppmärksammat än tekniska uppfinningar är det bredare begreppet innovation som kan komma från idégenerering, konvergering av olika branscher eller disruptiva tjänster. Några exempel är avbetalningsköp, leasing, marknadsföringsåtgärder, nya sätt att organisera sig, nätverka, integrera eller kombinera värdekedjor, nya kundsegment osv. Begreppet innovation har ingen juridisk definition.

Utvecklingen pekar tydligt i den riktningen att fenomen som varumärkesförflyttningar, organisationsstrukturer, segmentering, värdekedjor och liknande kan falla in under begreppet innovation. Det går och är även fullkomligt naturligt att skapa nytt även utanför den tekniska ämnessfären. Och det kan vara just en sådan innovation som skapar värde åt ett företag och inte den tekniska uppfinningen i sig.

I grund och botten är innovation något som skapar värde. Värde betyder för ett företag intäkter. Innovation är något nytt som ger intäkter till ett företag. En i sig värdelös uppfinning ur ett IP-perspektiv kan leda till innovation i bolaget som i sin tur kan generera intäkter. Innovation kan ske i samtliga processer och på samtliga avdelningar i företag.

Att inte vara medveten om hur innovation skapar värde riskerar att leda till fel slutsatser kring uppfinningar som görs i ett företag. Fokus hamnar på ny teknik som inte tillför något värde. Att enbart använda sig av begreppet uppfinning innebär även att viktig uppmärksamhet på fantastisk innovation kan gå förlorad. Det kan i sin tur leda till att rättsliga stödsystem kring IP riskerar att användas på fel sätt, i fel omfattning eller överhuvudtaget användas när det inte behövs.

Specialistkompetens och holistiskt tänkande

Specialisten är den som har djup kunskap inom ett avgränsat område. En specialist inom patentjuridiken är tränad i att definiera och skydda uppfinningar enligt en fastställd juridisk mall. Hela intellectual-property-specialistskrået drivs av att skydda för skyddandet skull. Visst kan specialisterna ställa frågan om uppfinningen är lönsam men det sker inte på ett strukturerat, effektivt och systematiskt sätt som vinner acceptans, förståelse och möter de gränssnitt som ska tala om och fatta beslut om innovation. Specialister inom intellectual property talar ofta om fel saker på fel sätt med fel personer. Därmed inte sagt att de inte är riktiga hjältar inom sina discipliner – för det är de definitivt.

För att verkligen åstadkomma värde för ett företag behövs ett gemensamt språk och förståelse för komplexiteten i hur värde kan skapas från en innovation. Köpare av IP behöver ställa kravet på en annan form av rådgivning i samband med sina investeringar i Intellectual Property. Rådgivning som syftar till att öka effektiviteten av investerat kapital i IP och bidra till att investeringarna i IP gör skillnad i faktiska intäkter. Det verkliga värdet av ett företags IP skapas genom professionell rådgivning och behöver förhålla sig till flera olika områden och alltid ha ett holistiskt perspektiv:

  • hur ett företag bäst planerar sin IP-verksamhet,
  • hur bolaget har organiserat sig att hantera IP kring innovation,
  • hur IP-verksamheten leds och med vilka direktiv,
  • hur intellectual property management följs upp och mäts.

Hur arbetar ditt företag med IP idag?

Källor: *IPQompassen data. Paul Trott, Defintion innovation vs. Uppfinning.

Relaterat innehåll