Utvecklingen i Kina ställer krav på företag som ska ge sig in i den kinesiska marknaden

Nära på hälften av alla varumärkesansökningar i världen 2017 gjordes i Kina (ca 5,7 miljoner ansökningar). Året därefter uppgick antalet varumärkesansökningar i Kina till ca 7,4 miljoner. Detta kan ställas i relation till antalet varumärkesansökningar i Europa som var ca 150 000 samma år, eller endast 2% av de kinesiska. Skillnaden i antalet varumärkesansökningar medför förändringar i hela det varumärkesrättsliga angreppsättet och ställer höga krav på företag att anpassa sig till en annan marknad.

Bild 1

Bild 1 ovan visar utvecklingen av varumärkesansökningar i Kina. De senaste åren har en kraftig ökning skett.

Det har dock inte alltid varit dessa typer av volymer hos de kinesiska myndigheterna. Ökningen har skett gradvis och har accelererat efter att den kinesiska motsvarigheten till Patent- och registreringsverket (CTMO) på senare år har halverat kostnaden för att ansöka om varumärkesskydd. Följden har blivit att CTMO i dagsläget är under hård press och den ökade mängden av varumärken gör granskningen av nya varumärkesansökningar till en utmaning för CTMO. Varumärkesregistret tätnar och den enskilda handläggaren tvingas granska nya ansökningar i ett högt tempo och ta ställning till mängder av tidigare varumärken i registret. Effekten har blivit att nära varannan ansökan avslås på grund av att det finns stora mängder tidigare rättigheter som anses förväxlingsbara.

Med den ökade mängden ansökningar och registrerade rättigheter följer utmaningar för de företag som vill ta sig in på den kinesiska marknaden. Varumärkesregistret är så tätt att det idag får anses som nästintill omöjligt att klarera ett varumärke i Kina. Det handlar inte längre om att undvika risk, utan om att hantera risk.

Att inte få sitt varumärke registrerat, eller att få vänta länge på att få varumärket registrerat, kan även medföra andra praktiska problem för företag. Ett tydligt exempel är e-handelsplattformen T-mall. För att ett företag ska få sälja sina varor kräver T-mall att företagen lämnar in bevis på att det varumärke som varorna marknadsförs under är registrerat. Detta kan visa sig problematiskt eftersom det kan ta lång tid att få sitt varumärke registrerat med anledningen av utvecklingen hos CTMO. Om ett företag får avslag på sin ansökan krävs ett överklagande till nästa instans för att få till en ny bedömning om varumärket kan registreras eller inte. Väl där är dock andelen beslut som ändras inte högre än 20 %. Till det ska tilläggas att i många fall ändras beslutet till sökandens fördel på grund av att tidigare varumärkesrättigheter, som legat till hinder för ansökan, inte längre är gällande. Att rättigheterna inte är gällande är ofta en effekt av att företaget som försöker få sitt varumärke registrerat lyckats i en parallell hävningstalansprocess mot det äldre varumärket. För ett företag som räknar med att kunna börja sälja sina varor inom en relativt snar tidsperiod kan dessa typer av processer leda till långa fördröjningar och vara förenat med stora kostnader.

Företag som ger sig in på den kinesiska marknaden ställs även inför andra utmaningar. Statistik visar även att antalet immaterialrättsliga tvister ökar successivt och att kinesiska bolag är allt mer vana att driva processer för att säkerställa sina immaterialrättsliga rättigheter. Som varumärkesinnehavare på väg in i den kinesiska marknaden är det viktigt att känna till detta och att det finns en reell risk att faktiskt behöva gå till domstol för att lösa en tvist. Detta ställer krav på företag att allokera både interna och externa resurser för en möjlig framtida immaterialrättslig tvist.

Bild 2

Bild 2 visar utvecklingen av antalet tvister uppdelat på typ av immaterialrätt (patent, upphovsrätt och varumärkesrätt) de senaste 10 åren. Ökningen av antalet tvister ställer krav på företag i deras strategiarbete när de ger sig in på den kinesiska marknaden.

Det immaterialrättsliga landskap som utvecklas i Kina handlar som sagt i allt större mån om att hantera risk istället för att undvika risk, vilket traditionellt sett varit strategin för många bolag. Operativa åtgärder för att undvika risk är ofta kopplade till rigorösa klareringsprocesser där jurister lämnar rekommendationer om ett företag ska gå vidare med ett varumärke eller inte, baserat på risken för intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Dessa typer av riskbedömningar har blivit ytterst svåra på den kinesiska marknaden med anledning av den förtätning som skett i varumärkesregistret.

Arbetet med att klarera varumärkesrättigheter i Kina kan inte helt ersättas men det kommer att behöva kompletteras genom ett strategiarbete för att hantera risk. Detta strategiarbete bör inbegripa en plan för hur ett företag ska etablera ett varumärke i Kina. Denna strategi bör innehålla överväganden i form av ställningstaganden hänförliga till:

  • Överklagande av avslagsbeslut avseende varumärkesansökan
  • Nya varumärkesansökningar
  • Hävningstalan mot tidigare varumärkesrättigheter
  • Vilken försäljningskanal som kommer att användas

Att överklaga ett avslagsbeslut av varumärkesansökan är givetvis ett sätt att få varumärket registrerat, även om statistiken avslöjar att det är en låg sannolikhet att beslutet ändras. Att överklaga avslagsbeslutet kan dock även vara ett sätt att hålla varumärkesansökan ”vid liv” för att vinna tid i en parallell hävningstalansprocess. Nya varumärkesansökningar kan även behöva lämnas in för att säkerställa att ingen annan ansöker om en rättighet, som vid ett senare tillfälle kan hindra en ny ansökan. Den nya varumärkesansökan kan även behöva modifieras för att hitta en lucka i varumärkesregistret. Detta kan ske antingen genom en anpassning av skyddsomfånget men även ändringar i själva lydelsen av varumärket. Hävningstalan mot tidigare varumärkesrättigheter är ytterligare ett sätt att få varumärket registrerat. Processen att häva ett varumärke dock är beroende av att en parallell överklagandeprocess av den varumärkesansökan som blivit nekad registrering med anledning av tidigare förväxlingsbara rättigheter. Att hantera processer kopplade till överklagande av beslut, nya parallella varumärkesansökningar och hävningsprocesser mot tidigare varumärken gör att komplexiteten och kostnaderna ökar.

Företag som ger sig in på den kinesiska marknaden ställs inför en rad utmaningar med anledning av hur rättsutvecklingen skett. Det betyder dock inte att de inte kan hanteras. Med rätt förberedelser går det att hantera de risker som finns och möjliggöra för företaget att arbeta i en expansiv och spännande marknad.

Vi har hjälpt ett stort antal företag, både multinationella och mindre, att framgångsrikt etablera sig på den kinesiska marknader. Efter drygt 25 år i Kina och med 300 medarbetare som arbetar i fyra olika städer har vi en bred erfarenhet av att hantera dessa typer av strategifrågor och att hjälpa företag med att kunna genomföra sina affärer i Kina. Kontakta oss om ni behöver hjälp att få igång eller fortsätta er verksamhet i Kina.

Tisdagen den 24 mars kommer vi att arrangera ett seminarium med två experter från Kina – anmälan sker via bildlänken nedan.

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Designskydd i affärsrelationer

Små innovativa företag med stora immaterialrättsliga tillgångar upplever sig ofta inte ha råd med patent. Vi har tidigare prata om designskyddet som IP-världens Schweizerkniv, men i vårt kommande webinarium kommer vi att prata mer om hur designskyddets speciella utformning innebär skillnader för hur man bör använda sig av det i relationsbaserade skyddsformer för IP. Välkomna […]

Erik Oskarsson tar över som ny VD för Rouse Sweden!

Det är nu två år sedan förvärvet av IPQ och den efterföljande etableringen av varumärket Rouse Sweden på den svenska marknaden vilket ni som kunder, och självklart våra konsulter, bidragit till i allra högsta grad. Integrationen mellan Rouse och IPQ har gått över förväntan och verksamheten är stabil.  Tiden är därför mogen för ännu en […]

DEBATTARTIKEL: Driv klimatvänlig innovation och tillväxt via patentsystemet

Förslaget i denna debattartikel går ut på att revidera dagens patentsystem genom att tillföra ökade gröna incitament för uppfinnare och näringsliv. Initiativet syftar till att påskynda och driva klimatvänlig innovation och tillväxt. Klimatfrågan har kommit att betraktas som vår tids stora ödesfråga av allt fler vilket är positivt, men samtidigt är det lätt att drabbas […]