Större immateriell lönsamhet kräver tvärfunktionella yrkesroller

Under 70-talet bestod över 80% av teknikbolagens balansräkningar av fysiska tillgångar. Idag är motsvarande andel enbart 20%, vilket främst beror på framväxten av företagsekologier, ökad specialisering, högre innovationstakt och modern teknik. Denna övergång är också i beständig förändring och innebär att de fysiska tillgångarna ständigt omskapas till immateriella förtjänster. Däremot är företagens förståelse kring immateriella tillgångar splittrad mellan en traditionell konkurrensmedvetenhet och en svag strategistruktur.

Vikten av långsiktiga strategier

Strategi i denna mening handlar främst om att synliggöra människors beteendeförändringar. I relation till förändrade balansräkningar och ökade immateriella tillgångar innebär detta fler omvärldsanalyser och starkare strategiplaner. Men under denna 30-åriga förändring har förvånansvärt lite skett kring just företagens strategiska hantering av IP. Förvisso har antalet patent ökat radikalt under åren, och ungefär 30–40% av all aggregerad vinst inom telekombranschen kommer från användandet av IP som valuta från standardiserad teknik. Trots detta arbetar företag med samma modeller då som nu.

Immateriella tillgångar kräver ett tvärfunktionellt angreppssätt och går att likna med dagens pågående utveckling där kommunikationsteknologi letar sig in i alltfler branscher. Detta innebär att IP-experter måste sammanstråla med andra kompetensområden för att verka på ett effektivare sätt. Det är just genom dessa tvärfunktionella processer, organisationsformer och affärsmässiga verktyg som värdet av de immateriella tillgångarna kan verkställas.

För företagen innebär att använda IP strategiskt en stor och betungande uppgift där det kan vara svårt att synliggöra sitt eget nuläge. Men en tvärfunktionell strategi kan enklare förklaras genom att ta avstamp i dessa 4 centralområden:

 

  1. Medvetenhet om immateriella tillgångar
  2. Extern miljö och omvärldsanalys
  3. Kommersiella förmågor
  4. Operationell effektivitet

 

Etablera ditt företags nuläge här: www.ipquantifier.se

 

Hur påverkas verksamheten av immateriella tillgångar?  

När företag hanterar dessa tillgångar läggs största fokusen på icke-affärsdrivande KPI:er, som exempelvis antal anmälda patent. En bidragande orsak till detta är att tillgångarna inte mäts affärsmässigt utan utgår från data som fastställts av en isolerad IP-avdelning. Med andra ord måste även immateriella tillgångar mätas på bredare kommersiella grunder, vilket kräver frågan;

Hur mycket lönsamhet skapar våra immateriella tillgångar?

Att synliggöra beteendeförändringar skapar en förståelse för hur beteenden kan förändras till att generera effekt. Det betyder att en medvetenhet kring immateriella tillgångar inte handlar om att förstå innebörden eller skillnaden av varumärken, design eller patent. Istället handlar det mer att hur vissa aktiviteter genererar- eller påverkas av tillgångarna, och att detta i sin tur medvetet måste hanteras i relation till affären.

Detta belyser även vikten av hur företag ser på sin omgivning, och att andra företags strategiska val direkt kan påverka den egna verksamheten både positivt och negativt. Därför bör ett företags immateriella tillgångar användas för att kunna strategiskt påverka andra aktörer i samma företagsekologi.

Bredare kunskapsområden för större lönsamhet

Motsvarande recept gäller även för att kunna verkställa företagens egna värden utifrån tillgångar. Det betyder att specifika tillgångsslag och aktiviteter utifrån volym- och prispremium behöver baseras på en tvärfunktionell kompetens. Ett sådant arbete kan inte enbart utföras av en IP-avdelning, utan kräver att företag blir mer medvetna till att skapa breddade kunskapsområden och yrkesroller.

För ökad lönsamhet med stöd av immateriella tillgångar krävs en strategi och förmåga som integrerar dessa kunskapsområden och yrkesroller. Detta ställer krav på att företagen kan skapa interdisciplinära processer där olika experter kartlägger omvärlden, konkurrenter och den egna effektiviteten.

IPQ har därför utvecklat en plattform för att hjälpa ditt företag att etablera sitt nuläge för att börja skapa en strategisk IP-hantering.

 www.ipquantifier.se

Relaterat innehåll