Integrerad IP driver affären

Här är ett urval av våra kunder och uppdrag.

Episurf Medical

Medicinteknik

+

This is a core patent for Episurf’s imaging technology, and we are very happy that the oral proceeding went well, and that the EPO decided to allow the patent. 

Katarina Flodström, COO

Utförd rådgivning av Rouse

Muntlig patentförhandling inför Europeiska patentverket (EPO)

Utmaning

 

Kärnpatent för viktiga delar av Episurfs innovation/IP stod på spel när Europeiska patentverket (EPO) vägrade bevilja patent. Ett avslag av patentet skulle riskera önskvärd kontroll över teknologi som är central för nuvarande och framtida produkter samt dessas kommersialisering

Resultat

 

Upprätthållen kontroll av affärskritisk teknologi/innovation och ett gynnsammare affärsmässigt manöverutrymme för Episurf i framtiden.

 

Effekt av Rouses lösning

 

Ett beviljat patent i Europa för denna centrala och affärskritiska teknologi stärker företagets värde vid en viktig tidpunkt i bolagets utveckling.

Så gjorde vi

 

Vid en muntlig förhandling hos EPO fokuserade Episurf på att förklara teknologins värde ur företagets perspektiv medan Rouse fokuserade på att fånga upp hur detta skulle användas för att övertyga EPO. Samarbetet gav ett beviljat patent i en från början nästan omöjlig situation.

 

Om kunden

 

Episurf Medical är ett börsnoterat svenskt bolag inom medicinteknikområdet, som utvecklar skräddarsydda och individuellt anpassade implantat, utrustning och 3D-baserad mjukvara för bedömning av ledskador. Episurfs teknologi och produkter fyller ett gap i traditionell behandling av ledskador.

Malin Keijser Bergöö

European Patent Attorney, M.Sc.

Hennes & Mauritz

Detaljhandel

+

H&M kunde fatta ett övervägt beslut med tydlig kostnadskontroll om det var värt att gå vidare med användning och registrering globalt av det nya konceptvarumärket Arket.

Utförd rådgivning av Rouse

Klarering globalt av varumärket Arket.

Utmaning

 

H&M har stora expansionsplaner för varumärket Arket och Rouse behövde kartlägga eventuella risker med användning och registrering globalt. Ju fler länder som inkluderades desto större utmaning juridiskt. Varumärkesregister runt om i världen utökas ständigt och det är en svår uppgift att hitta ett varumärke som inte inkräktar på ett befintligt varumärke.

Resultat

 

H&M fick en klar bild av vilka marknader på vilka det finns äldre registrerade varumärken som kan komma att utgöra ett hinder mot registrering av varumärket Arket. Som ett resultat av handlingsplanen kunde H&M budgetera för ansökningskostnader hela vägen fram till registrering.

 

Effekt av Rouse lösning

 

H&M kunde fatta ett övervägt beslut med tydlig kostnadskontroll om det var värt att gå vidare med användning och registrering globalt av det nya konceptvarumärket Arket.

Så gjorde vi

 

Sökningar genomfördes i globala varumärkesregister utifrån förbestämda kriterier. Därefter genomfördes en identifiering av varumärken som liknade Arket. De varumärken som bedömdes kunna utgöra en risk, analyserades närmare och en handlingsplan skapades för respektive möjligt hinder.

Om Kunden

 

H&M-gruppen är ett av världens största mode- och designföretag med varumärken som H&M, COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, ARKET och Afound. H&M-gruppen finns på 47 onlinemarknader och har fysiska butiker på 72 marknader.

NIRA Dynamics

Högteknologi - Självkörande bilar

+

Genom en systematisk kartläggning av NIRAs erbjudande kunde vi tillsammans med Rouse definiera en strategi och dynamisk modell för att kunna identifiera och prioritera hur kontroll av NIRAs Innovation kan skapas.

Gustav Kristiansson, New Technologies and Business

Utmaning

 

Nira har omorganiserat sig och påbörjat arbetet med ett nytt affärsområde, med tillhörande produktutveckling och innovation. Det nya affärsområdet är delvis baserad på för NIRA ny teknologi. Inför fortsatt utveckling av området behövde NIRA en strategi för att bygga kontroll av de värden som kommer att skapas.

Resultat

 

Genom vår kartläggning och handlingsplan kunde vi leverera ett dynamiskt format till NIRA som de kan använda sig av vid beslutsfattande avseende kontroll framöver.

Så gjorde vi 

 

Tillsammans med NIRA gjorde vi en kartläggning och nedbrytning  av NIRAs erbjudanden utifrån kundvärden och nivå av unikitet, samt kartlade externa områden med relevant Innovation och IP aktivitet. Vi utformade en handlingsplan och direktiv för att NIRA ska kunna fatta beslut kring skapandet av kontroll över tid

Om kunden

 

NIRA är ett svenskt forskningsbaserat företag med AUDI som huvudägare. Företaget erbjuder mjukvarulösningar för fordonsindustrin för bl.a. friktionskattning av vägunderlaget.

Erik Oskarsson

Head of Rouse Sweden / Country Manager, M.Sc. Business Design, Principal

Öhlins Racing

Tillverkning

+

Genom en systematisk kartläggning av Öhlinss erbjudande kunde vi tillsammans med Rouse definiera en strategi med utgångspunkt i Öhlins innovation och vår externa miljö.

Arnold Hovén, CIO & Lead Engineer

30% årlig tillväxt under den kommande treårsperioden

Så stor tillväxttakt säkrade vi upp

Utmaning

 

Öhlins har ett nytt snabbväxande affärsområde med stor potential, men också utmaningar avseende innovationstempo, konkurrenter och, i vis mån, för Öhlins nya konsumentbeteenden. Inför fortsatt expansion av affärsområdet behövde Öhlins en strategi för att bygga kontroll av de värden som kommer att skapas.

Resultat

 

Genom vår kartläggning  och handlingsplan kunde vi leverera ett dynamiskt format till Öhlins som de kan använda sig av vid beslutsfattande avseende kontroll framöver.

 

 

Så gjorde vi

 

Tillsammans med Öhlins gjorde Rouse en kartläggning och nedbrytning  av Öhlinss erbjudanden utifrån kundvärden och nivå av unikitet, samt kartlade externa områden. Vi utformade en handlingsplan för att säkra Öhlins innovation.

Om kunden

 

Öhlins är ett innovativt svenskt företag med Tenneco (US) som huvudägare. Företaget erbjuder avancerade fjädrings-/dämpningsprodukter och teknologi för fordonsindustrin.

Erik Oskarsson

Head of Rouse Sweden / Country Manager, M.Sc. Business Design, Principal

Alimak Group

Teknik och Styrsystem

+

Genom kartläggning och en företagsanpassad IP-analys kunde vi skapa väl avvägd kontroll för viktig framtida tekniska konkurrensfördelar, och dessutom påvisa att Alimak ligger i framkant med teknikutveckling i vår bransch.

Charlotte Brogren, Chief Technology Officer

Utmaning

Alimak hade tagit fram ett koncept för en intelligent materialhiss främst för byggsektorn. Inför fortsatt produktutveckling, samarbeten och lansering behövde de välja taktik för att hålla teknologi öppen eller stängd för marknaden.

Resultat

Genom vår kartläggning och handlingsplan kunde vi skapa kontroll. Vi gjorde det möjligt för företaget att kommunicera effektivt kring sitt koncept och ta en en position inom digitalisering och teknikutveckling i sin bransch.

 

Effekt av Rouse lösning

Alimak får kontroll över framtida teknologi för vertikal materialtransport inom byggsektorn.

Så gjorde vi

Tillsammans med Alimak gjorde vi en kartläggning av innovationskonceptet i relation till marknaden och identifierade IP för kritiska teknologier. Vi utformade en handlingsplan med olika typer av kontrollåtgärder för olika delar av konceptet.

 

Om kunden

Alimak ett svenskt företag med global täckning som erbjuder vertikala transportlösningar inom byggindustrin och andra branscher. De och deras kunder befinner sig i en bransch under uppvaknande avseende digitalisering och effektivisering.

Michael Kitzler

Patent Business Lead, European Patent Attorney, M.Sc. IT, Principal

Marakanda

Programvara

+

Patentansökan är en viktig del i att synliggöra och manifestera värdet av en tekniskt komplex produkt som vi säljer på världsmarknaden.

Thomas Nilsson, Chief Product Officer & Chief R&D Officer

Utmaning

 

Marakanda hade tagit fram ett analysverktyg för att identifiera svaga punkter i användarupplevelser med konsumentelektronik, tex smartphones. Inför ett affärsavtal med en aktör i ett asiatiskt land behövde de definiera och säkra sin IP för att kunna styra vilka delar av marknaden som skall vara öppen eller stängd för Marakandas teknologi.

Effekt av Rouse lösning

 

IP-kontroll som både möjliggör Marakandas exponering av know-how och gör det möjligt för slutkunden att få skydd för exklusivitet på valda delar av marknaden.

Så gjorde vi

 

Tillsammans med Marakanda gjorde vi en kartläggning av teknologin i analysverktyget för att identifiera kritiska funktioner och definiera dessa i patent.

 

Resultat

 

Patenten säkrar egendomsrätten genom att definiera och säkra Marakandas IP för framtiden.

Om kunden

 

Marakanda AB är ett svenskt företag som använder AI och maskininlärning för att generera unik prognostisering av kundrörelse inom telecomsektorn vilket möjliggör identifiering av kunder som är benägna att byta operatör. Detta är ett ständigt aktuellt problem för telecomoperatörer och trots att Marakandas kunder befinner sig i en starkt digitaliserad bransch har Marakanda löst det på ett nytt sätt som ökar effektiviteten.

Michael Kitzler

Patent Business Lead, European Patent Attorney, M.Sc. IT, Principal

Cervera

Detaljhandel

+

Leveransen har överträffat våra förväntningar. GDPR känns greppbart nu och jag känner ett lugn inför implementeringen.

Karolina Collins, IT-Manager

4 miljoner EUR

så stora böter hade man riskerat utan vår hjälp

Utmaning

 

Cervera behandlar en stor mängd personuppgifter. GDPR innebar en skärpning av tidigare regler vilket i sin tur innebar att processer och rutiner behövde ses över.

 

 

Resultat

 

Cervera kunde nu rensa bort sådan data som inte var relevant, se till att den data som samlades in var relevant samt sätta processer som underlättar det framtida arbetet. Genom att inleda med en workshop med berörda ”stakeholders” bla ledningsgruppen, skapade vi en förståelse för utmaningarna hos större delar av organisationen, och inte bara projektledaren.

Så gjorde vi

 

Vi började med en workshop tillsammans med Cerveras ledningsgrupp där vi förankrade utmaningarna och säkerställde ett ägandeskap över de åtgärder som berörde respektive område. Vi tillhandahöll sedan ett digitalt verktyg så att Cervera, med vägledning från oss, kunde kartlägga den personuppgiftsbehandling som skedde. Resultatet av kartläggningen analyserade vi och baserat på den analysen skapade vi en konkret action plan som Cervera kunde använda i det fortsatta implementeringsarbetet. I själva implementeringsfasen bistod vi med rådgivning och skapande av avtal, policy, texter mm.

Effekt av Rouse lösning

 

”Renare” och mer relevant kunddata som kan användas för att öka försäljningen framöver. Kontroll på och kunskap kring personuppgiftsbehandling. Minskad risk för badwill och dryga böter.

 

Om kunden

 

Cervera är Sveriges största butikskedja för kvalitetsprodukter till köket, bordet och hemmet. Cervera har 74 fysiska butiker och en omfattande onlinehandel.

 

 

Stina Pilotti

Head of Legal Team Sweden, Legal Counsel, LL.M., Senior Associate

Flir

Teknik och mekanik

+

Rouse hjälpte oss inte bara att skriva patent, utan gav också råd i patentstrategin – hur vi skulle tänka vid konflikthanteringen av patent mot konkurrenter i andra länder.

Torbjörn Hamrelius,

VP Product Manager

Utmaning

 

Utmaningen var att identifiera och skydda FLIR:s IP-tillgångar inför lanseringen av en helt ny produktgeneration.  

 

Resultat

 

FLIR var skyddade när de gav sig in i de nya samarbeten och ut på de nya marknader som den nya produktlanseringen innebar. 

 

 

Så gjorde vi

 

Genom att arbeta tillsammans med olika kompetenser inom bolaget – marknad, teknik och IP –  så lyckades vi identifiera och säkra de nya produkternas starkaste värdedrivare.

Om kunden

 

FLIR är världsledande inom design, tillverkning och marknadsföring av värmekameror och infraröda mätinstrument. 

Erik Oskarsson

Head of Rouse Sweden / Country Manager, M.Sc. Business Design, Principal

Veidekke

Bygg och bostäder

+

Genom våra analyser som täckte in både de tidigare konkurrenterna och de nya konkurrenterna i och med digitaliseringen kunde vi ringa in viktiga tillgångar för företaget och ta kontroll över dem.

Johan Corke, chef för strategisk projektutveckling

700+ miljoner SEK

så stora intäkter säkrade vi tillgångarna för

Utmaning

 

Veidekke ville digitalisera verksamheten för att möta kundernas behov. I den förändringen behövde de hitta en strategi för att säkra sina intäkter i ett femårsperspektiv.

 

Resultat

 

Genom våra analyser som täckte in både de tidigare konkurrenterna och de nya konkurrenterna i och med digitaliseringen kunde vi ringa in viktiga tillgångar för företaget och ta kontroll över dem.

Så gjorde vi

 

Vi arbetade fram en detaljerad affärskontext tillsammans med Veidekke och fångade in vad som skapar värde för slutkunden, var i värdekedjan dessa värden finns och hur dessa värden kan kontrolleras över tid.

Om kunden

 

Veidekke är ett skandinaviskt ledande byggföretag med fokus på bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur. De finns i en bransch med stenhård konkurrens där nya aktörer snabbt kan etablera sig.

Erik Oskarsson

Head of Rouse Sweden / Country Manager, M.Sc. Business Design, Principal