Innovationsjuridik garanterar pris- och volympremium genom din intellectual property

Innovationsjuridik är svaret på ledningsgruppens känsla av att det är något som missas i analysen, något som skaver i diskussionerna kring konkurrensfördelar. Effekten av innovationsjuridik är att IP-frågorna kan lyftas till en strategisk nivå. Genom innovationsjuridik synliggörs värde, och företagsledningen får kontroll på att viktiga konkurrensfördelar i företaget har rätt skydd för att skapa maximal potential.

Innovationsjuridik fokuserar som namnet antyder på innovation, både inom ett företag och i förhållande till andra företag i samma bransch eller i konvergerande branscher. Innovation sker inte bara inom teknik utan i kundupplevelser, organisationsutveckling, tekniska lösningar, plattformar, värdekedjor, varumärken, segmentering etc. Det är i innovation inom olika delar i ett företag som konkurrensfördelar kan hittas och det ligger såklart i företagets intresse att skydda sina konkurrensfördelar.

Företaget behöver ta reda på vilka konkurrensfördelarna är, hur de ska skyddas och hur de ska aktiveras och bevakas. I den här artikeln kommer vi att tydliggöra vad innovationsjuridik innebär och hur den kan appliceras i ditt företag.

 

  1. hitta dina dolda tillgångar
  2. skydda rätt tillgångar
  3. anpassa din organisation
  4. försvara dina IP

 

Hitta dina dolda tillgångar

Första steget är att identifiera de aktiviteter som gör att dina kunder väljer just dina produkter eller tjänster framför andra liknande. Vår erfarenhet visar att det ofta är svårt för ett företag att själv inifrån identifiera aktiviteter som bygger upp de konkurrensfördelar som finns. Man blir helt enkelt lite hemmablind.

Genom att kategorisera ett företags aktiviteter på ett strukturerat sätt går det att hitta de aktiviteter som faktiskt skapar värde. Det kan vara en leverantör som är ovärderlig för er produkt. Eller sättet ni distribuerar varor på. Det kan vara teknik som ni är ensamma om på marknaden. Eller kunskap som ingen annan har.

En aktivitet eller en uppfinning utgör inte automatiskt värdeskapande innovation eller en konkurrensfördel. Att identifiera värdeskapande innovation är en specialistkompetens som behöver göras med ett företagsekonomiskt perspektiv och därför har vi managementkonsulter som arbetar med identifiering av konkurrensfördelar.

Genom innovationsjuridiken kan ditt företag hitta intellectual property som skapar värde.

 

Skydda rätt tillgångar

När du vet vilka aktiviteter som skapar värde och därmed vilka konkurrensfördelar ditt företag har kan rätt skydd appliceras. Vi skapar kontroll över konkurrensfördelarna i form av tydligt definierade kontrollpositioner. Kontrollpositioner är strategiskt viktiga tillgångar som företag behöver kontrollera.

Kontrollpositioner kan finnas inom alla delar av ett företag. De verktyg som en immaterialrättsexpert har i form av patent, copyright, design- och varumärkesskydd räcker inte till för att skydda ditt företags alla kontrollpositioner. Innovationsjuridiken behåller alltid ett holistiskt perspektiv. Vi sammanför fler kompetenser och använder fler rättsliga discipliner än immaterialrätt för att skydda ett företags tillgångar.

Genom innovationsjuridiken kan fler viktiga tillgångar i ditt företag skyddas än med enbart ett immaterialrättsligt skydd.

 

Anpassa din organisation

För att kunna arbeta strategiskt med ditt företags kontrollpositioner behöver ofta nya grupperingar och roller skapas eller anpassas inom företaget. Vi hjälper dig att skapa tvärfunktionella grupper som kan arbeta med de kontrollpositioner som vi i första steget hittade och sedan skyddade med skräddarsydda lösningar. I de tvärfunktionella grupperna kan ditt företag arbeta med att dels skapa nya kontrollpositioner och dels utveckla befintliga kontrollpositioner för att skapa värde i form av volym- eller prispremium. Antingen på egen hand eller med vår hjälp.

Genom innovationsjuridiken får ditt företag hjälp att arbeta långsiktigt med intellectual property.

 

Försvara din innovation

Ibland hamnar ett företag i konflikt med ett annat företag, eller blir själva anklagade, kring ett olaga intrång i en varumärkesrättighet, kopiering av produkter, stöld av företagshemligheter eller annat. Om du innan det händer har hittat ditt företags kontrollpositioner och skapat rätt skydd för dem är chansen större att tvisten – om det ens behöver gå så långt – faller ut till ditt företags fördel. Ditt företag kan vara säkra på att skyddet som finns är skapat kring rätt immateriell egendom och rätt aktiviteter i företaget.

Genom innovationsjuridiken blir det lättare att försvara din egendom.

 

Vi förklarar så att du förstår

Vi har lagt ned många timmar på att försöka förenkla det svåra och förklara det komplexa, så att det blir lätt att förstå. Vår främsta drivkraft är alltid att våra kunder ska få den allra bästa rådgivningen för att skapa maximalt höga intäkter och värde i sina företag. Vi skapar lönsam IP och kan hjälpa dig identifiera vad ditt företag behöver, både just nu och i framtiden.

Relaterat innehåll