EU:s upphovsrättsdirektiv – implementering for Dummies

Hört talas om EU:s nya digitala upphovsdirektiv, men ännu inte orkat/haft tid att sätta dig in i frågan? Lugn – IPQ sammanfattar innehållet, den politiska beslutsprocessen och debatten åt dig.

 

Sammanfattning

Inom några år kan vi ha ett nytt regelverk på plats inom EU som i radikal omfattning tros påverka den framtida ”digitala vardagen” för samtliga av EU-ländernas drygt 500 miljoner invånare, inklusive alla de företag som verkar inom unionen. Detta förutsatt att det nu liggande kompromissförslaget till direktiv överlever i närtid och röstas igenom av EU:s beslutande organ. I skrivande stund har Rådets representanter godkänt förslaget till nytt direktiv, men ännu inte Europaparlamentet som enligt plan skall hålla en formell omröstning i frågan ( 25 – 28 mars, 2019).

 

Politisk bakgrund

Rådets och Europaparlamentet gemensamma förslag till nytt direktiv (Directive on Copyright in the Digital Single Market) togs ursprungligen fram i september 2016 av Kommissionen på begäran av Europaparlament. Upprinnelsen till detta initiativ var den s.k. ”Reda-rapporten”, namngiven efter den tyska Europaparlamentarikern Julia Reda (Piratpartiet), som ledde parlamentets översyn av det tidigare direktivet på området från 2001 (Infosoc-direktivet 2001/29/EG ). Motivet till översynen var att det gamla direktivet ej i fullgod utsträckning ansågs spegla och täcka in den teknologiska och kommersiella utveckling/förändring som skett på internet sedan millenniumskiftet, samt ej heller i önskvärd grad tillvaratog upphovsrättsmakares rätt till ekonomisk ersättning i den nya digitala miljön.

Sedan det initierades har de politiska turerna kring det nya direktivförslaget (2016/0280 COD) varit många och dess innehåll har även reviderats under ett flertal olika omgångar. Den 12 september 2018 – efter tidigare strandade förhandlingar – godkände dock Europaparlamentet (med röstsiffrorna 438 mot 226) att återuppta förhandlingarna kring direktivet genom trepartsförhandlingar med Kommissionen och Rådet. Dessa förhandlingar pågick under hela hösten 2018 och fram till början av feb 2019.

 

”Politisk uppgörelse” på plats – formellt beslut saknas

Under kvällen den 13:e februari 2019 släpptes två separata pressmeddelanden från både Europaparlamentet och Kommissionen om att representanter (på tjänstemannanivå) från dessa två organ samt från Rådet, efter tuffa trepartsförhandlingar, nu träffat en politisk överenskommelse gällande ”upphovsrättsdirektiv för EU:s digitala inre marknad” (2016/0280 COD) . Denna uppgörelse bör – som tidigare nämnts – alltså inte förväxlas med ett formellt beslut i frågan.

 

Nuläget och vägen fram till beslut?

Fram till dags datum (2019-03-01) har något formellt beslut gällande direktivförslaget ännu inte fattats. Förslaget måste även godkännas av Europaparlamentet. Dock har flera steg på vägen tagits:

 • Medlemsländernas Europaambassadörer i Rådet bekräftade den politiska överenskommelsen från trepartsförhandlingarn genom att i ett formellt beslut (20/2) rösta ja till det liggande direktivförslaget. Av 28 länder röstade alla för utom fem: Finland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Polen. Även Sverige rötade ja i omröstningen.
 • Under sitt senaste samträde (26/2) fattade Europaparlamentets rättsliga utskott (JURI) ett formellt beslut om att godkänna överenskommelsen från trepartsförhandlingarna genom att formellt rösta ja till direktivförslaget. Detta skedde med röstsiffrorna 16 mot 9 enligt ett pressmeddelande från Europaparlamentet.
 • För att direktivet formellt ska godkännas och träda i kraft krävs ett beslut av Europarlamentets ledamöter i plenum. En sådan omröstning är inplanerad under slutet av mars månad (25-28 mars). Först då kommer således frågan att avgöras.

 

Upphovsrättsdirektivets syfte och innehåll

I förarbetena till direktivet, i en sammanfattande konsekvensbedömning, definierades tre övergripande mål gällande upphovsrätt på den digitala inre marknaden, nämligen;

 1. att tillåta större onlinetillgång till skyddat innehåll runtom i EU, med fokus på tv- och radioprogram, europeiska audiovisuella verk och kulturarv, och
 2. att underlätta digital användning av skyddat innehåll för utbildning, forskning och bevarande på den inre marknaden, och
 3. att säkerställa att upphovsrättsmarknaden online fungerar på ett effektivt sätt för alla inblandade och att den ger rätt incitament för att investera i och sprida kreativt innehåll.

Det primära och uttalade syftet med det nu liggande direktivförslaget är att tillvarata och stärka positionerna för upphovsrättsmakare – som exempelvis musiker, illustratörer, konstnärer och journalister – genom att ge dem en ökad rätt till en rättvis ekonomisk kompensation när deras verk och alster sprids och distribueras av andra aktörer via nätet. Intentionen från EU:s håll är att upphovsrättmakarnas stärkta position bör ske på bekostnad av större nätverkssajter (ex. Youtube, Facebook, LinkedIn och Google) som idag anses göra allt för stora vinster och marginaler utan att i fullgod omfattning kompensera den förstnämnda gruppen (content-producenterna).

Europaparlamentet själva sammanfattar och listar de viktigaste inslagen i direktivförslaget via ett pressmeddelande (13/2).  Här följer ett översatt utdrag på svenska:

 • Internetplattformar ges incitament att betala för artister och journalisters arbete
 • Vissa typer av bilder som ex. ”memes” eller ”rörliga GIF-bilder” får fortsättningsvis delas fritt
 • Hyperlänkar till nyhetsartiklar, åtföljda av ”enskilda ord eller mycket korta utdrag” kan delas fritt
 • Journalister måste få andel av upphovsrättsrelaterade intäkter som erhållits av deras förlag.
 • Undantag och specialregler kommer att gälla för särskilda intressenter och företeelser. Exempelvis för muséum, forskare, kunskapsspridande plattformar (ex. Wikipedia), mindre start-ups, verk ämnade för samhällskritik, parodi och satir .

 

IPQ kommer fortsätta att bevaka frågan och publicera innehåll och analyser via vårt konto på LinkedIn.

 

/Thomas Randes, Olle Bratt

 

 

Intresserad av att läsa mer om upphovsrättsdirektivet? (externa länkar)

 

Officiella dokument och utredningar

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright in the Digital Single Market

Reda-rapporten

Infosoc-direktivet 2001/29/EG 

Officiellt pressmeddelande gällande politiska överenskommelsen  Europaparlamentet

Officiellt pressmeddelande gällande politiska överenskommelsen  Kommissionen

Officiellt pressmeddelande gällande JURI-godkännande Europaparlamentet

Ekonomisk studie upphovsrättsdistributörer, Kommissionen

Analyser & studier digital upphovsrätt, Kommissionen

 

Uppslagsverk (digitala)

Directive on Copyright in the Digital Single Market (Wikipedia – eng)

Copyrightdirektivet (Wikipedia – sve)

Julia Reda (Wikipedia – sve)

 

Nyheter & opinion

The Potential Unintended Conseguences of Article 13 (YouTube, Susan Wojcicki, CEO)

”Google Estimates Online News Publishers Could See 45% Reduction Rate In Traffic” (MediaPost)

Nyhetslänkar om EU & upphovsrätt (Google News)

Nej, EU-lobbyn får inte tysta internet (Aftonbladet: Debatt)

Moderaterna KU-anmäler justitieministern (Aftonbladet)

EU:s länksatt på väg att bli lag – hård kritik mot regeringens kövändning (DI-Digital)

Därför vållar EU-upphovsrätten sådan strid (Dagens Nyheter)

”Förslaget är skadligt, odemokratiskt och dåligt för alla” (Svt: Optinion)

Internet är redan så risigt att det är svårt att bli upprörd över de nya EU-reglerna (DN Kultur)

EU-parlamentets enda piratpartist slåss mot direktivet som skulle lägga filter på Twitter och Youtube (Svenska YLE)

Internetfilter, länkskatt och copyrightdirektiv – allt du behöver veta om de nya internetlagarna (Emanuel Karlsten – blogg)

 

Presskonferenser

Europaparlamentet presskonferens

Relaterat innehåll