En Komplex Värld

Vilka är dagens renässansmänniskor?

Graden av specialisering har, paradoxalt nog, gjort att det har blivit svårare att dra gränser mellan olika kunskapsfält än på Leonardo da Vincis och Benjamin Franklins tid. Då var gränserna tydliga, och än idag kan man bli imponerad av hur de rörde sig från måleri till vapendesign och från innovation till diplomati. Möjligtvis är dessa förflyttningar ännu vanligare idag, men de har blivit svårare att se eftersom vår kunskapsbas är så mycket djupare; ”Leonardo-kontraster” finns helt enkelt inte idag.

Benjamin Franklin lär ha sagt att ”three may keep a secret when two of them are dead”. Tyvärr verkar det ha blivit allt mer ovanligt att en person lyckas ta sig från en idé till kommersiell succé helt själv; med en ökande grad av specialisering har vi gjort oss mer beroende av varandra. Att individer idag ofta tillhör snabbrörliga och informella organisationer gör det inte lättare, speciellt eftersom dessa organisationer allt mer sällan kan knytas till någon specifik plats. Benjamin Franklins poäng är relevant än idag.

Innovation och Konkurrensfördelar

Vi rekommenderar ett bredare perspektiv på innovation, eftersom vi tror att det är nödvändigt för att fånga värdet av ett företag. Innovation behöver inte bara betyda ”en ny uppfinning”, utan kan också innebära en ny typ kundupplevelse, organisationsform, plattform, värdekedja, varumärke eller kundsegmentering.

Denna andra typ av innovation faller utanför definitionen av ”en uppfinning”, men är ofta det som på riktigt ger ett företag en konkurrensfördel. Sann innovation är något som har en positiv påverkan på snabbheten, kvaliteten, flexibiliteten, tillförlitligheten eller kostnaden för det som ett företag kan leverera; vi kallar det värdedrivare. Dessa värdedrivare kan också beskrivas i form av intäkter och kostnader. Till exempel ger ökad snabbhet en konkurrensfördel, precis en ökad flexibilitet, kostnad och kvalitet. Det ligger i varje företags intresse att ha kontroll över (förstå, övervaka och beskydda) de konkurrensfördelar som de har. Ett företag som har kontroll över de värdedrivare som ger dem konkurrensfördelar kan själva i mycket större utsträckning definiera vilken typ av relation de ska ha till konkurrenter och partners. Detta kallar vi att etablera en kontrollposition gentemot sin omvärld.

I den moderna affärsvärlden är en produkts (eller tjänsts) väg till marknaden inte rak, och en värdekedja kan vara lång. När fler och fler marknadsaktörer med olika förutsättningar och metoder är inblandade har det djupgående konsekvenser för hur man kontrollerar konkurrensfördelar. På en modern marknad måste dessa konkurrensfördelar, som tidigare varit koncentrerade, göras tillgängliga för en stor mängd olika personer. Dessa kan befinna sig på olika platser, vara från olika delar av organisationen, och är i vissa fall inte ens anställda. Detta innebär en stor risk för företaget, som därför måste etablera en kontrollposition på alla dessa platser.

Kontroll över Affärshemligheter i Samarbetsorienterade Miljöer

För att ta kontroll över konkurrensfördelar måste de först identifieras, och vi nämnde ovan att dessa kan finnas i alla typer av innovation. I samband med identifieringen bör man också se över hur de kan komma att förändras i framtiden. Eftersom resurser alltid är begränsade bör varje företag noga tänka över vilka konkurrensfördelar som är värda att skydda. Föreslagsvis bör man fokusera på de viktigaste och mest hållbara konkurrensfördelarna först. När fördelarna och hur de kommer förändras i framtiden har identifierats är det dags att välja vilken typ av kontroll som skall byggas genom vilken kontrollposition.

Det finns många olika typer av kontroll: rättslig kontroll (IP), kontroll av en relation genom kontraktsbindning, kontroll genom unika förmågor som inte kan kopieras eller genom affärshemlighet. Kontrolltyperna är inte heller alternativa utan kompletterande.

Kontroll genom affärshemlighet är grundläggande, men komplicerat. Det är ofta svårt att samarbeta med en tredje part om det inte sker någon informationsöverföring. Ingen vill köpa grisen i säcken, vilket innebär att vissa typer av affärshemligheter måste delas redan innan ett samarbete inleds. En metod för att avgöra vilken information som kan delas utan för stor risk är att dela upp all känslig information i olika lager. Varje lager representerar ett visst värde för företaget, från högt till lågt, enligt företagets egen bedömning. Företaget kan på det viset kategorisera all information i ”delbar” och ”inte delbar”. Denna övning kan också ge företaget en ledning i frågan om man bör använda sig av IP-rätt för att skydda viss information. IP-rätt ger ett skydd mot intrång från tredje part (dvs. alla), men innebär att informationen blir offentlig. Uppdelning av information i lager ger företaget möjlighet att få strukturera, prioritera och sätta ett tydligt värde på ”know-how”. Lagerindelningen innebär också en möjlighet att förutsäga hur villkoren för informationsdelningen kommer att påverka resultatet av samarbetet; allt på grund av att värdet av informationen har definierats. Detta är inte att sammanblanda med klassisk ”black box” förhandling där informationsgivaren ger en bit information i taget men kan vara en förutsättning för att kunna förhandla på det sättet.

Definiera, Kategorisera, Implementera

“Three may keep a secret when two of them are dead”. Att upprätthålla och utveckla en konkurrensfördel kräver många intelligenta personers arbete i en allt mer komplex affärsvärld. Att bygga ett system i vilket konkurrensfördelar identifieras, undersöks, kategoriseras och omvandlas till affärshemligheter handlar inte huvudsakligen om identifiering och indelning i lager. Andra saker är mycket viktigare – hur organisationen ser ut och hur den styrs.

Jurister är vanligtvis mycket duktiga på att strukturera affärshemligheter när de har identifierats. De är dock sällan lika införstådda med de strukturer som krävs för att bygga ett system som löpande identifierar och kategoriserar konkurrensfördelar utifrån deras nuvarande och framtida värde. Anledningen är juristernas avsaknad av träning och därmed förståelse för organisationsstruktur. Eftersom konkurrensfördelar kan ha sitt ursprung i alla olika delar av organisationen, är det nödvändigt att se till att organisationen i sig stöttas av multifunktionella processer. Dessa processer måste vara väldefinierade och förutsägbara; en välfungerande organisation där alla arbetar tillsammans och i harmoni uppkommer inte av sig själv. Processerna måste också understödjas av väldefinierade strukturer och roller för de som arbetar inom deras ramar, och av verktyg för att säkerställa effektiv hantering av affärshemligheterna. Eftersom de juridiska konsulter som anlitas ofta saknar förståelse för multifunktionella system finns det en stor risk att värden går förlorade om inte organisationen kan väga upp för det.

/Thomas Randes & Erik Oskarsson

Den 21/4, samlar Rouse ett antal företag för att diskutera företagshemligheter, samarbeten & kontroll, så om du eller ditt företag vill vara med kan ni anmäla er till vårt webinarium via bildlänken nedan.

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Designskydd i affärsrelationer

Små innovativa företag med stora immaterialrättsliga tillgångar upplever sig ofta inte ha råd med patent. Vi har tidigare prata om designskyddet som IP-världens Schweizerkniv, men i vårt kommande webinarium kommer vi att prata mer om hur designskyddets speciella utformning innebär skillnader för hur man bör använda sig av det i relationsbaserade skyddsformer för IP. Välkomna […]

Erik Oskarsson tar över som ny VD för Rouse Sweden!

Det är nu två år sedan förvärvet av IPQ och den efterföljande etableringen av varumärket Rouse Sweden på den svenska marknaden vilket ni som kunder, och självklart våra konsulter, bidragit till i allra högsta grad. Integrationen mellan Rouse och IPQ har gått över förväntan och verksamheten är stabil.  Tiden är därför mogen för ännu en […]

DEBATTARTIKEL: Driv klimatvänlig innovation och tillväxt via patentsystemet

Förslaget i denna debattartikel går ut på att revidera dagens patentsystem genom att tillföra ökade gröna incitament för uppfinnare och näringsliv. Initiativet syftar till att påskynda och driva klimatvänlig innovation och tillväxt. Klimatfrågan har kommit att betraktas som vår tids stora ödesfråga av allt fler vilket är positivt, men samtidigt är det lätt att drabbas […]